Öppethållande och Köregler

Vi följer Stockholms stads öppethållande och köregler.

  • Förskola och pedagogisk omsorg ska erbjudas i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller barnets eget behov.
  • Förskola och pedagogisk omsorg ska kunna tillhandahållas alla helgfria vardagar förutom julafton, nyårsafton och midsommarafton inom ramtiden kl. 06.30 – 18.30. Beslut om enheternas öppettider fastställs emellertid utifrån föräldrarnas/vårdnadshavarnas önskemål om den dagliga vistelsetiden för respektive barn.
  • Förskola och pedagogisk omsorg ska erbjudas även under semesterperioder och vid exempelvis planeringsdagar. Föräldrar ska erbjudas alternativ omsorg om en verksamhet ska ha stängt. Alternativ omsorg ska erbjudas inom skäligt avstånd. Guldklimpar -Kungsholmen, Äppelbo och Trekanten har samarbete med varandra vid tillfällen förskolan är stängd. Perifrasen har samarbete med förskolan i närheten. 
  • Deltidsvistelse kan tillämpas för plats i förskola och annan pedagogisk omsorg. Vistelsetiden bestäms efter föräldrarnas eller barnets behov men i samråd med verksamheten. En förutsättning för att deltidsvistelse ska tillämpas är att vistelsetiden per vecka inte överstiger 30 timmar.
  • Förskolebarn vars förälder/vårdnadshavare är föräldraledig enligt föräldraledighetslagen för vård av nyfött syskon, har rätt till plats om max 30 timmar per vecka fördelade under 4 eller 5 dagar och mellan klockan 8-9 och 14-16. Förläggningen av tiden regleras terminsvis. Förändringen träder i kraft en månad efter barnets födsel.
  • Barn vars föräldrar har gemensam vårdnad om barnet och barnet regelbundet och växelvis bor hos båda föräldrarna kan medges undantag från regeln om begränsad närvarotid. Ansökan görs gemensamt av föräldrarna.

Information om köregler finns här.