Hållbarhet

Så arbetar vi med hållbarhet

Hållbarhet är en naturlig del av vår verksamhet. Förskolan är en plats där kreativitet och lek blandas med både lärande och omsorg, både om varandra och om vår gemensamma miljö. Enligt läroplanen ska förskolan bidra till att bygga upp barnens positiva framtidstro och lägga grunden till engagemang för hållbar utveckling – miljömässig, ekonomisk och social. Med hållbar utveckling menar vi i korthet vår strävan efter att leva i ekologisk, social och ekonomisk balans för att inte äventyra egen framtid. Balansen mellan dessa områden är nyckeln till en hållbar utveckling. När barn och unga engagerar sig, är delaktiga och har inflytande i olika processer skapar de en egen bild av hur de med sin handlingskompetens kan bidra till en positiv framtidsutveckling.
Hållbarhet handlar med andra ord om hur vi vill leva våra liv tillsammans nu och i framtiden. I förskolans läroplan (Lpfö -18) betonas vikten av att låta en positiv framtidstro prägla utbildningen. För oss innebär det att ge barnen möjligheter att tillägna sig grundläggande kunskaper, värderingar och beteenden som skapar handlingskompetens att möta framtiden. Hållbar utveckling är ett samlingsbegrepp för de ekologiska, sociala och ekonomiska utmaningar som mänskligheten står inför.

Grön Flagg

Vårt hållbarhetsarbete konkretiserar vi i vår verksamhet genom att arbeta med Grön Flagg tillsammans med barnen. Grön Flagg är ett utbildningsprogram som drivs av Håll Sverige Rent och ingår i det internationella nätverket Eco-Schools, ett världsomspännande lärandeprogram inom hållbar utveckling. Grön Flagg är ett unikt lärandeprogram inom hållbar utveckling som tillsammans med Sveriges skolor och förskolor omsätter kunskap till handling. Som medlemmar i Grön Flagg får vi dagligt stöd i form av vägledning, inspiration och expertis. Programmet möjliggör en livslång positiv inverkan på både barnen, deras familjer och personalen.
Grön Flagg har fokus på process och utbildning.

Social hållbarhet

Detta är grunden för vår verksamhet, vi ska ge alla barn en likvärdig start i livet. Förskolan ska lägga grunden för det livslånga lärandet. Varje dag arbetar vi för att förskolan ska vara en trygg och stimulerande plats och för att göra världen lite mer hållbar.
Det sociala hållbarhetsperspektivet inbegriper mycket av den värdegrund som förskolans uppdrag vilar på (Lpfö -18). Det handlar om respekten för livet i alla dess former – människors lika värde, integritet, solidaritet, jämställdhet och inkludering. Utbildningen ska ha ett demokratifokus och ge barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta ansvar för sig själva, sin omgivning och ett gemensamt hållbart samhälle.
Barnkonventionen och diskrimineringslagen är ytterligare styrdokument som stödjer ett aktivt arbete med socialt hållbar utveckling. I ett mindre sammanhang går det att översätta till att skapa normer för hur vi är mot varandra, hur vi kan göra alla delaktiga och fördela tid, utrymme och resurser på ett sätt som ger alla barn lika rättigheter och möjligheter. Genom lek, samspel, samtal, reflektioner, utmaningar och frågeställningar tränar vi varje dag på att både lyssna in varandra och lära oss ge uttryck för egna tankar och åsikter. Barns delaktighet och inflytande över sin utbildning och vardag är ett viktigt steg mot att utveckla ett demokratiskt förhållningssätt. Med utgångspunkt i barnens egen erfarenhetsvärld kan man sedan vidga perspektivet och tala om barn i världen och våra olika livsförhållanden.

Ekonomisk hållbarhet

Vi arbetar löpande för att minska våra klimatavtryck.
Den definition av ekonomisk hållbarhet som vi har valt att tillämpa innebär att sträva mot en ekonomisk utveckling som inte medför negativa konsekvenser för den ekologiska eller sociala hållbarheten. I förskolan innebär det att tillsammans med barnen reflektera kring hur vi använder våra resurser, återvinner och återanvänder material. Barnets individuella delaktighet och ansvar kan öka successivt genom det förhållningssätt vi tillämpar i förhållande till miljö, saker och material som vi gemensamt ska vårda och ta hand om. Vid inköp är det viktigt att se till materialets hållbarhet ur flera aspekter såsom livslängd, miljöpåverkan och cirkularitet.

Ekologisk hållbarhet

Vi hjälper barnen att bygga en hållbar relation till natur, miljö och samhälle. Den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling handlar om alla jordens ekosystem samt hur vi kan vårda och använda naturresurser på ett långsiktigt och ansvarsfullt sätt. I förskolan kan vi arbeta med att väcka intresse och nyfikenhet kring alla de spännande processer som finns i naturen runt omkring oss. Kunskaper om kretslopp, odling, växter och djurs olika levnadsförhållanden kan bidra med erfarenheter som går att koppla till globala strukturer och frågeställningar kring hur vi förvaltar vår jord. Genom att ge barn tid att utforska och som pedagog vara medforskare kan vi tillsammans lära oss nya sätt att relatera till vår natur och omgivning

Kontakta oss på Guldklimpar använd formuläret nedan

Hos oss får alla barn skina i sin fulla glans!