Social hållbarhet

Detta är grunden för vår verksamhet, vi ska ge alla barn en likvärdig start i livet. Förskolan ska lägga grunden för det livslånga lärandet. Varje dag arbetar vi för att förskolan ska vara en trygg och stimulerande plats och för att göra världen lite mer hållbar.
Det sociala hållbarhetsperspektivet inbegriper mycket av den värdegrund som förskolans uppdrag vilar på (Lpfö -18). Det handlar om respekten för livet i alla dess former – människors lika värde, integritet, solidaritet, jämställdhet och inkludering. Utbildningen ska ha ett demokratifokus och ge barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta ansvar för sig själva, sin omgivning och ett gemensamt hållbart samhälle.
Barnkonventionen och diskrimineringslagen är ytterligare styrdokument som stödjer ett aktivt arbete med socialt hållbar utveckling. I ett mindre sammanhang går det att översätta till att skapa normer för hur vi är mot varandra, hur vi kan göra alla delaktiga och fördela tid, utrymme och resurser på ett sätt som ger alla barn lika rättigheter och möjligheter. Genom lek, samspel, samtal, reflektioner, utmaningar och frågeställningar tränar vi varje dag på att både lyssna in varandra och lära oss ge uttryck för egna tankar och åsikter. Barns delaktighet och inflytande över sin utbildning och vardag är ett viktigt steg mot att utveckla ett demokratiskt förhållningssätt. Med utgångspunkt i barnens egen erfarenhetsvärld kan man sedan vidga perspektivet och tala om barn i världen och våra olika livsförhållanden.

Barn på jordglob

Ekonomisk hållbarhet

Vi arbetar löpande för att minska våra klimatavtryck.
Den definition av ekonomisk hållbarhet som vi har valt att tillämpa innebär att sträva mot en ekonomisk utveckling som inte medför negativa konsekvenser för den ekologiska eller sociala hållbarheten. I förskolan innebär det att tillsammans med barnen reflektera kring hur vi använder våra resurser, återvinner och återanvänder material. Barnets individuella delaktighet och ansvar kan öka successivt genom det förhållningssätt vi tillämpar i förhållande till miljö, saker och material som vi gemensamt ska vårda och ta hand om. Vid inköp är det viktigt att se till materialets hållbarhet ur flera aspekter såsom livslängd, miljöpåverkan och cirkularitet.

Ekologisk hållbarhet

Vi hjälper barnen att bygga en hållbar relation till natur, miljö och samhälle. Den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling handlar om alla jordens ekosystem samt hur vi kan vårda och använda naturresurser på ett långsiktigt och ansvarsfullt sätt. I förskolan kan vi arbeta med att väcka intresse och nyfikenhet kring alla de spännande processer som finns i naturen runt omkring oss. Kunskaper om kretslopp, odling, växter och djurs olika levnadsförhållanden kan bidra med erfarenheter som går att koppla till globala strukturer och frågeställningar kring hur vi förvaltar vår jord. Genom att ge barn tid att utforska och som pedagog vara medforskare kan vi tillsammans lära oss nya sätt att relatera till vår natur och omgivning.

Kontakta oss på Guldklimpar använd formuläret nedan

Hos oss får alla barn skina i sin fulla glans!