Rutin hos Guldklimpar vid klagomål

Mottagande av klagomål:

Klagomål kan lämnas per e-post, telefon, brev eller genom personligt möte. Klagomål kan även lämnas anonymt. Förskolan vill uppmuntra till att synpunkter/klagomål på verksamheten eller dess personal tas upp direkt med den det berör men vårdnadshavare eller personal kan även kontakta förskolechefen.

Rutin för att utreda, åtgärda och följa upp klagomål:

Förskolechef är ytterst ansvarig för hela processen kring hanteringen av ärendet. Huvudprincipen är att skolans ledningsgrupp hanterar klagomålsärenden vid varje veckomöte. Är frågan akut ska klagomålet utredas och åtgärdas skyndsamt. Utredningens omfattning är beroende av klagomålets art. Är frågan komplicerad ska en allsidig utredning av saken genomföras. Skäliga åtgärder för att åtgärda klagomålet vidtas. Information om handläggning och åtgärder delges anmälaren. Ärendet följs alltid upp i samband med påföljande veckomöte. Kvarstår klagomålet ska nya och upptrappade åtgärder sättas in. Vid behov ska förebyggande åtgärder vidtas för att liknande situationer inte ska uppstå igen. Hela ärendegången från utredning till uppföljning ska dokumenteras. Huvudmannen ska informeras om ärendet och vilka åtgärder som vidtas. Dokumentation användas till skolans utvärdering och utveckling i det systematiska kvalitetsarbetet.

Huvudmannen är ytterst ansvarig för hela processen kring hanteringen av ärendet. Huvudmannen ska skyndsamt och senast inom tre arbetsdagar utreda angivet klagomål. Utredningens omfattning är beroende av klagomålets art. Är frågan komplicerad ska en allsidig utredning av saken genomföras. Skäliga åtgärder för att åtgärda klagomålet vidtas. Information om handläggning och åtgärder delges skriftligen till anmälaren. Huvudmannen gör en uppföljning. Återkoppling sker till anmälaren för att säkerställa att personen är nöjd. Kvarstår klagomålet ska nya och upptrappade åtgärder sättas in. Ärendet följs upp inom en vecka. Vid behov ska förebyggande åtgärder vidtas för att liknande situationer inte ska uppstå igen. Hela ärendegången från utredning till uppföljning ska dokumenteras. Dokumentation användas till utvärdering och utveckling i det systematiska kvalitetsarbetet.

Kontaktuppgifter för att framföra dina synpunkter:

Guldklimpar AB

Orgnr: 559081-8067 Fridhemsgatan 42B 112 40 Stockholm

Förskolechef

Maria Engstam Tel. 073-982 55 75 maria@guldklimpar.se