Rutin hos Guldklimpar vid klagomål

Mottagande av klagomål:

Klagomål kan lämnas per e-post, telefon, brev eller genom personligt möte. Klagomål kan
även lämnas anonymt. Förskolan vill uppmuntra till att synpunkter/klagomål på verksamheten
eller dess personal tas upp direkt med den det berör men vårdnadshavare eller personal kan
även kontakta rektor.

Rutin för att utreda, åtgärda och följa upp klagomål:

Rektor är ytterst ansvarig för hela processen kring hanteringen av ärendet.
Huvudprincipen är att skolans ledningsgrupp hanterar klagomålsärenden vid regelbundna möte.
Är frågan akut ska klagomålet utredas och åtgärdas skyndsamt. Utredningens omfattning är
beroende av klagomålets art. Är frågan komplicerad ska en allsidig utredning av saken
genomföras. Skäliga åtgärder för att åtgärda klagomålet vidtas. Information om handläggning
och åtgärder delges anmälaren. Ärendet följs alltid upp i samband med påföljande ledningsmöte.
Kvarstår klagomålet ska nya och upptrappade åtgärder sättas in. Vid behov ska förebyggande
åtgärder vidtas för att liknande situationer inte ska uppstå igen. Hela ärendegången från
utredning till uppföljning ska dokumenteras. Huvudmannen ska informeras om ärendet och
vilka åtgärder som vidtas. Dokumentation användas till skolans utvärdering och utveckling i
det systematiska kvalitetsarbetet.

Huvudmannen ska skyndsamt och senast inom tre arbetsdagar utreda angivet klagomål.
Utredningens omfattning är beroende av klagomålets art. Är frågan komplicerad ska en
allsidig utredning av saken genomföras. Skäliga åtgärder för att åtgärda klagomålet vidtas.
Information om handläggning och åtgärder delges skriftligen till anmälaren. Huvudmannen
gör en uppföljning. Återkoppling sker till anmälaren för att säkerställa att personen är nöjd.
Kvarstår klagomålet ska nya och upptrappade åtgärder sättas in. Ärendet följs upp inom en
vecka. Vid behov ska förebyggande åtgärder vidtas för att liknande situationer inte ska uppstå
igen. Hela ärendegången från utredning till uppföljning ska dokumenteras. Dokumentation
användas till utvärdering och utveckling i det systematiska kvalitetsarbetet.

Kontaktuppgifter för att framföra dina synpunkter:

Förskolan Guldklimpar -Kungsholmen

Orgnr: 559081-8067
Fridhemsgatan 42B
112 40 Stockholm

Förskolan Äppelbo i Bromma Ekonomisk Förening

Orgnr: 716405-6728

Runda vägen 50

167 51 Bromma

Kooperativet Perifrasen Ekonomisk Förening
Orgnr: 716421-6686
Oslogatan 28
164 31 Kista
 
Rektor
Josefine Wretborn
Tel. 073-535 14 25
rektor@guldklimpar.se

Avgifter för förskola

Du ska betala en avgift varje månad när ditt barn går i förskolan.

Din avgift räknas ut utifrån

  • vilken inkomst ditt hushåll har
  • hur många barn som bor i ditt hushåll
  • om ditt barn går deltid eller heltid.

Avgiften gäller från första inskolningsdagen och betalas den sista dagen i varje månad. Du betalar avgift även när ditt barn är ledigt, till exempel under sommaren. Säger du upp platsen, betalar du avgift under uppsägningstiden.

Maxtaxa
Det finns ett högsta belopp för hur stor avgift du betalar, maxtaxa. Du betalar maxtaxa om hushållets sammanlagda inkomst är 50 340 kronor per månad eller mer. Den högsta avgiften för ett barn är 1 510 kronor per månad.

Mer information hittar du här.