Rutin hos Guldklimpar vid klagomål

Mottagande av klagomål:
Klagomål kan lämnas per e-post, telefon, brev eller genom personligt möte. Klagomål kan även lämnas anonymt. Förskolan vill uppmuntra till att synpunkter/klagomål på verksamheten eller dess personal tas upp direkt med den det berör men vårdnadshavare eller personal kan även kontakta rektor.

Rutin för att utreda, åtgärda och följa upp klagomål:
Rektor är ytterst ansvarig för hela processen kring hanteringen av ärendet. Huvudprincipen är att skolans ledningsgrupp hanterar klagomålsärenden vid regelbundna möte. Är frågan akut ska klagomålet utredas och åtgärdas skyndsamt. Utredningens omfattning är beroende av klagomålets art. Är frågan komplicerad ska en allsidig utredning av saken  genomföras. Skäliga åtgärder för att åtgärda klagomålet vidtas. Information om handläggningoch åtgärder delges anmälaren. Ärendet följs alltid upp i samband med påföljande ledningsmöte.  Kvarstår klagomålet ska nya och upptrappade åtgärder sättas in. Vid behov ska förebyggande åtgärder vidtas för att liknande situationer inte ska uppstå igen. Hela ärendegången från utredning till uppföljning ska dokumenteras. Huvudmannen ska informeras om ärendet och vilka åtgärder som vidtas. Dokumentation användas till skolans utvärdering och utveckling idet systematiska kvalitetsarbetet.

Huvudmannen ska skyndsamt och senast inom tre arbetsdagar utreda angivet klagomål. Utredningens omfattning är beroende av klagomålets art. Är frågan komplicerad ska en allsidig utredning av saken genomföras. Skäliga åtgärder för att åtgärda klagomålet vidtas. Information om handläggning och åtgärder delges skriftligen till anmälaren. Huvudmannen gör en uppföljning. Återkoppling sker till anmälaren för att säkerställa att personen är nöjd. Kvarstår klagomålet ska nya och upptrappade åtgärder sättas in. Ärendet följs upp inom en vecka. Vid behov ska förebyggande åtgärder vidtas för att liknande situationer inte ska uppstå igen. Hela ärendegången från utredning till uppföljning ska dokumenteras. Dokumentation användas till utvärdering och utveckling i det systematiska kvalitetsarbetet.

Förskolan Guldklimpar – Kungsholmen
Orgnr: 559081-8067
Fridhemsgatan 42B
112 40 Stockholm

Förskolan Guldklimpar – Trekanten
Orgnr: 559081-8067
Lövholmsvägen 23 B
117 65 Stockholm

Förskolan Äppelbo i Bromma Ekonomisk Förening
Orgnr: 716405-6728
Runda vägen 50
167 51 Bromma

Kooperativet Perifrasen Ekonomisk Förening
Orgnr: 716421-6686
Oslogatan 28
164 31 Kista

Förskolan Leklabbet Ekonomisk Förening
Orgnr: 716421-3279
Alphyddevägen 17
131 35 Nacka

Guldklimpar Lilla Maestro
Orgnr: 556610-0136
Alphyddevägen 4
131 35 Nacka

Huvudman
Maria Engstam
Tel. 073-982 55 75
maria@guldklimpar.se

Rektor
Josefine Wretborn
Tel. 073-535 14 25
rektor@guldklimpar.se

Kontakta oss på Guldklimpar använd formuläret nedan

Hos oss får alla barn skina i sin fulla glans!