Rutin hos Guldklimpar vid klagomål

Mottagande av klagomål:

Klagomål kan lämnas per e-post, telefon, brev eller genom personligt möte. Klagomål kan
även lämnas anonymt. Förskolan vill uppmuntra till att synpunkter/klagomål på verksamheten
eller dess personal tas upp direkt med den det berör men vårdnadshavare eller personal kan
även kontakta rektor.

Rutin för att utreda, åtgärda och följa upp klagomål:

Rektor är ytterst ansvarig för hela processen kring hanteringen av ärendet.
Huvudprincipen är att skolans ledningsgrupp hanterar klagomålsärenden vid regelbundna möte.
Är frågan akut ska klagomålet utredas och åtgärdas skyndsamt. Utredningens omfattning är
beroende av klagomålets art. Är frågan komplicerad ska en allsidig utredning av saken
genomföras. Skäliga åtgärder för att åtgärda klagomålet vidtas. Information om handläggning
och åtgärder delges anmälaren. Ärendet följs alltid upp i samband med påföljande ledningsmöte.
Kvarstår klagomålet ska nya och upptrappade åtgärder sättas in. Vid behov ska förebyggande
åtgärder vidtas för att liknande situationer inte ska uppstå igen. Hela ärendegången från
utredning till uppföljning ska dokumenteras. Huvudmannen ska informeras om ärendet och
vilka åtgärder som vidtas. Dokumentation användas till skolans utvärdering och utveckling i
det systematiska kvalitetsarbetet.

Huvudmannen ska skyndsamt och senast inom tre arbetsdagar utreda angivet klagomål.
Utredningens omfattning är beroende av klagomålets art. Är frågan komplicerad ska en
allsidig utredning av saken genomföras. Skäliga åtgärder för att åtgärda klagomålet vidtas.
Information om handläggning och åtgärder delges skriftligen till anmälaren. Huvudmannen
gör en uppföljning. Återkoppling sker till anmälaren för att säkerställa att personen är nöjd.
Kvarstår klagomålet ska nya och upptrappade åtgärder sättas in. Ärendet följs upp inom en
vecka. Vid behov ska förebyggande åtgärder vidtas för att liknande situationer inte ska uppstå
igen. Hela ärendegången från utredning till uppföljning ska dokumenteras. Dokumentation
användas till utvärdering och utveckling i det systematiska kvalitetsarbetet.

Kontaktuppgifter för att framföra dina synpunkter:

Guldklimpar AB

Orgnr: 559081-8067
Fridhemsgatan 42B
112 40 Stockholm

Förskolan Äppelbo i Bromma Ekonomisk Förening

Orgnr: 716405-6728

 

Runda vägen 50

 

167 51 Bromma

 

Kooperativet Perifrasen Ekonomisk Förening

Orgnr: 716421-6686
Oslogatan 28
164 31 Kista

Rektor

Lena Berg
Tel. 073-535 14 25
lena@guldklimpar.se