Vår vision, mission och värdegrund

Vår vision och värdegrund

Vision

Guldklimpar ska bli Sveriges bästa förskoleorganisation.

Mission

Alla barn ska få sina behov tillgodosedda och utvecklas i sin fulla potential.

Guldklimpars värdegrund

Barns behov – i centrum. Vi observerar alla barn och utgår från deras utvecklingsnivåer när vi skapar vår verksamhet. För att alla barns ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Olikheter – berikar. Genom att ha olikheter i vår organisation får vi tillgång till många olika sätt att se på världen och lär av varandra.
Nyfikenhet – nyfikna barn lär. Vi stimulerar barns nyfikenhet genom lek och upplevelser.
Positivitet – när vi ger barnen positiv förstärkning och uppmuntrar deras positiva beteende får vi mer av detta.

Hur förverkligar vi vår värdegrund och når våra mål?

Barns behov – i centrum. Genom att dagligen observera våra barn synliggör vi deras behov och skapar vår verksamhet utifrån dessa. Varje barn har en egen utvecklingsplan där varje enskilt barns utveckling dokumenteras och följs upp av respektive ansvarspedagog varje månad. Vid behov finns våra specialpedagoger på Specialpedagogkonsult tillgängliga för observationer och handledning så att även specialpedagogiska behov kan tillgodoses.
Olikheter – berikar. Genom att ha pedagoger med olika kompetenser får barnen ta del av många olika slags kunskaper. När pedagoger och barn samarbetar och lär av varandra skapas en organisation i ständig utveckling. Genom att barnen på vår förskola kommer ifrån olika länder, olika kulturer och talar olika språk får vi en fantastisk miljö av olikheter. Vi lyfter, pratar om olikheter och lär av varandras olikheter.
Nyfikenhet – nyfikna barn lär. Genom lek, upplevelser och en inbjudande kreativ miljö stimulerar vi barnens nyfikenhet och lust att lära. Vi använder vår miljö som en tredje pedagog och utvecklar ständigt denna utifrån våra barngruppers behov. Genom att dagligen använda alla våra rum på förskolan för olika aktiviteter skapar vi variation och nyfikenheten stimuleras.
Positivitet – Pedagogerna ger barnen positiv förstärkning genom att lyfta deras styrkor (tala om för dem när de gör positiva saker och ge detta beteende uppmärksamhet). Negativa beteenden åtgärdas genom att pedagogerna talar om eller visar hur barnen ska göra istället. Vi använder inga negativa ord gentemot barnen.

Kontakta oss på Guldklimpar använd formuläret nedan

Hos oss får alla barn skina i sin fulla glans!