Så arbetar vi med hållbarhet

Hållbarhet är en naturlig del av vår verksamhet. Förskolan är en plats där kreativitet och lek blandas med både lärande och omsorg, både om varandra och om vår gemensamma miljö. Enligt läroplanen ska förskolan bidra till att bygga upp barnens positiva framtidstro och lägga grunden till engagemang för hållbar utveckling – miljömässig, ekonomisk och social. Med hållbar utveckling menar vi i korthet vår strävan efter att leva i ekologisk, social och ekonomisk balans för att inte äventyra egen framtid. Balansen mellan dessa områden är nyckeln till en hållbar utveckling. När barn och unga engagerar sig, är delaktiga och har inflytande i olika processer skapar de en egen bild av hur de med sin handlingskompetens kan bidra till en positiv framtidsutveckling.
Hållbarhet handlar med andra ord om hur vi vill leva våra liv tillsammans nu och i framtiden. I förskolans läroplan (Lpfö -18) betonas vikten av att låta en positiv framtidstro prägla utbildningen. För oss innebär det att ge barnen möjligheter att tillägna sig grundläggande kunskaper, värderingar och beteenden som skapar handlingskompetens att möta framtiden. Hållbar utveckling är ett samlingsbegrepp för de ekologiska, sociala och ekonomiska utmaningar som mänskligheten står inför.

Kontakta oss på Guldklimpar använd formuläret nedan

Hos oss får alla barn skina i sin fulla glans!